ตุ๊กรับติดตั่งประตูรั่วบ้านด้วยไม้ฝาเฌอร่า

 

    

ตุ๊กรับบริการ

ติดตั้งประตูรั่วบ้าน

                  


 

สำหรับการทำงานผมให้ความสำคัญดังนี้

 

       1. P(Planning)  หรือ การวางแผน  วางแผนอะไรบ้าง เช่น แบบ วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ  วางแผนด้านเวลา  ขั้นตอนการทำงาน  อื่นๆที่จำเป็น

       2. D(Doing)  หรือการทำงาน การปฏิบัติงาน เมื่อเราได้แผนงานต่างๆแล้ว และมีการเตรียมงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เราก็เริ่มปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้ ตามรูปแบบที่กำหนด ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นรูปร่างงานของเรา

        3. C(Checking)  หรือ การตรวจสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทั้งหลาย เช่นตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ตรวจสอบการทำงานของแต่ละคน เพื่อหาข้อบกพร่อง หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างปฏิบัติงานและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ แล้ว

        4.A(Acting)  หรือการนำข้อบกพร่อง นำมาแก้ไข ทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่องานเสร็จแล้ว เพื่อนำไปปรับปรุงกับงานชั้นต่อไป
 รับติดตั้งประตูรั่วบ้าน  งานโครงเหล็ก  หรืองานเชื่่อมโลหะทุกชนิด

 

 รับติดตั้งงานโครงเหล็ก งานเชื่อมโลหะทุกชนิด

  

 

 

facebook add

Pornchai  Sophon

 hi 5

 

 


 

 


โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

              "เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนิน ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

         เศรษฐกิจ พอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์

        ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน

        ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียรพยายามมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”

        " เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy คำว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มีในตำราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตำราเพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่ และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น "   พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542 

credit : http://www.doae.go.th/report/SE/html/01.htm  กรมชลประทาน (เขื่อนแม่กวง)

       ใน สมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงสร้างเขื่อนดินแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สำหรับเก็บกับน้ำในลำธารที่ มีมากในฤดูฝน โดยได้ระบายน้ำที่เขื่อนเก็บกักไว้ออกไปให้พื้นที่เพาะปลูกรอบ ๆ เมื่อในระยะที่ฝนไม่ตก และในหน้าแล้งเป็นการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกของพื้นที่ส่วนหนึ่งได้เป็นอย่างดี

         สังคมไทยปัจจุบันกำลังก้าวสู่ยุคแห่งการถ่ายทอดกำลังแรงงานจากภาคเกษตรกรรม ในชนบทเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเมือง ประกอบกับการเพิ่มตัวของประชากรเป็นไปอย่างรวดเร็วที่ดินเพื่อการเกษตรมี จำนวนจำกัด  ทรัพยากรผิวดินของเราที่เคยอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติเริ่มขาดแคลนลง  จะต้องนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น เช่น พัฒนาการบำรุงดินการใช้ปุ๋ย การใช้ยาปราบศัตรูพืช การคัดเลือกพันธุ์ การปลูกพืชในพื้นที่น้อยๆ แต่ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลิตผลมาก ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกัน เรามีความจำเป็นต้องพัฒนาฝีมือแรงงานในด้านต่างๆ เช่น ช่างโลหะ ช่างกล ช่างไม้ และช่างอื่นๆ ให้ทันความต้องการ  ของตลาด  ตลอดจนมีคุณภาพ ประณีต สวยงามเพื่อให้สามารถผลิตผลงานให้ทัดเทียมประเทศอื่นเพื่อการแข่งขันในตลาด โลก คนที่เคยประกอบอาชีพอยู่อย่างไร  ถ้ายังทำอยู่อย่างนั้น ไม่พัฒนางานอาชีพ ไม่พัฒนาฝีมือของตนเอง  หนทางการทำมาหากินเพื่อให้มีการดำรงชีวิตที่ดีก็จะยากขึ้นทุกที
          ปัจจุบันอิทธิพลและค่านิยมเดิมยังทำให้โรงเรียนเป็นจำนวนมากมุ่งเน้นการ เรียนรู้ภาคทฤษฎีเป็นสำคัญ การฝึกทักษะอาชีพที่จัดขึ้นในโรงเรียนยังไม่ได้รับความสนใจเพียงพอ และการเรียนการสอนยังไม่ทำให้นักเรียนสามารถนำ ไปใช้ในการประกอบอาชีพในชีวิตได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเท่าที่ควร  ประกอบกับประชากรจำนวนกว่าร้อยละ ๗๐ ของประเทศไทยเป็นประชากรภาคชนบทที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานหรือยกระดับทักษะให้สอดคล้องกับอาชีพ

 

โครงสร้างของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

ระบบหัวฉีดน้ำมันดีเซลประกอบด้วย

  •       ปั๊ม ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel injection pump)  ทำหน้าที่สร้างแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงให้สูงเพื่อป้อนให้กับหัวฉีดหัวฉีด น้ำมัน (Injection nozzle) ทำหน้าที่ฉีดน้ำมันเข้าไปในกระบอกสูบ
  •       ปั๊มน้ำดูดน้ำมันเชื้อเพลิง (Feed pump) ทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถังน้ำมัน
  •        กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel filter)  ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากน้ำมันเชื้อเพลิง
  •       ท่อส่งน้ำมันแรงดันสูง (High-pressure pipe)
  •       ท่อน้ำมันไหลกลับ (return pipe)

 

ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล

        ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง มีหน้าที่ควบคุมการฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านหัว ฉีดเข้าสู่กระบอกสูบของแต่ละสูบของเครื่องยนต์ ตามจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ เปรียบเสมือนได้กับจังหวะการทำงานของจานจ่านกับการเกิดประกายไฟที่หัวเทียน ของเครื่องยนต์เบนซิน

 

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  8,581
Today:  2
PageView/Month:  67

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com